Trò chuyện cùng ông Nguyễn Đức Thanh - Phần 12 – C&N*

Trò chuyện cùng ông Nguyễn Đức Thanh - Phần 12

Theo ông, những tiêu chí nào góp phần tạo nên một doanh nghiệp bền vững và một ngành hàng bền vững?

Đây là một câu hỏi khó nhưng theo tôi thì đại loại là như vầy.

Đối với doanh nghiệp:
- Anh phải trung thực với tất cả, đặc biệt là khách hàng.
- Phải tham gia vào chuỗi giá trị càng nhiều càng tốt.
- Doanh nghiệp cũng như sản phẩm phải tạo ra sự khác biệt. Phải tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.
- Phải cải tiến, cải tiến liên tục trong quản trị, đội hình doanh nghiệp.
- Phải làm việc vì tất cả. Vì cộng đồng, vì người lao động, vì người tiêu dùng, vì khách hàng, …
- Phải cho đúng chỗ và nhận đúng lúc.

Ngành điều cũng vậy, theo tôi muốn phát triển bền vững thì phải giải quyết thành công các thách thức:
- Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu.
- Giải quyết bài toán liên kết chuỗi cung ứng.
- Cải tiến không ngừng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, kích
cầu tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại.
- Đẩy mạnh hợp tác sản xuất kinh doanh điều với CFC, vùng Hạ
Lào, các nước Tây Phi theo những đề án chọn lọc tưu tiên thứ tự,
phù hợp với điều kiện của ta và yêu cầu của đối tác.
- Phải có chính sách và việc làm thiết thực để xây dựng và bảo vệ
thương hiệu điều Việt Nam.